T.C. BAKIRKÖY BELEDİYESİ UYGULAMASI AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İşlenen Kişisel Veriler

Bakırköy Belediyesi olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği önceliklerimiz arasındadır. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda‘ Bakırköy Belediyesi ’Uygulaması’na başvuruda bulunan kişiler (“Kullanıcılar”) tarafından Mobil Uygulama’dan faydalanılması aşamasında Bakırköy Belediyesi ile paylaşılan bilgi ve kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel verilerle ilgili kanunun 11 inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları konusunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.


Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve korunmasını sağlama amacıyla teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


Kullanıcıya ait olan ve kurum ile paylaşılan TC No, telefon numarası, E-posta adresi bilgisi gibi kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Belediye tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

• Giriş yapan kişilerin kendilerine ait borç bilgisi ve ödeme işlemlerinin yapılmasının saplanması,

• Çek Gönder uygulaması ile gönderilmek istenilen istek-şikayetlerin sisteme aktarılması,

• Geçmiş Dönem yapılan ödemelerin görülmesi,

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir

Kurum, Uygulamaya ait kişisel verileri, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde, mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kanunda belirtilen hukuka uygun sebepleri veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Uygulama kullanıcıların verileri hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Sadece kişisel bilgiler içermeyecek şekilde çalışma raporlarında istatistiksel veriler sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tüm veriler maksimum 2 yıl saklanmaktadır. Kullanıcı talebi doğrultusunda üyelikten çıkabilmektedir. Emlak bildirimi mevcut olan kullanıcıların bilgileri yasal süreç kapsamında güncellenmekte ve saklanmaktadır.

İlgili Kişi Hakları

İlgili Kişi Hakları

6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini www.bakirkoy.bel.tr web sayfamızda Aydınlatma Metni altında yer alan ‘Kvkk Başvuru Formu’nu doldurarak, ‘Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvaru No:8, İstanbul’ adresimize yazılı olarak bakirkoybelediyebaskanligi@hs01.kep.tradresimize e-imza ile, info@bakirkoy.bel.tr eposta adresimize elektronik posta ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.