BAKIRKÖY BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

· 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı,
· Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarihli ve 25578 sayılı,
· Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı,
  Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bu Yönetmeliğin Amacı;

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince;

Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu 13.01.2021 tarih ve 2096 sayılı yazımız ile güncellenmiştir.

 

KOMİSYON BAŞKANI;

İhsan Bahri BELLEK (Başkan Yardımcısı)

KOMİSYON ÜYELERİ;

Güngör GÜN (Teftiş Kurulu Müdürü)

Asuman AYDOĞMUŞ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

 

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Bakırköy Belediyesi Resmi gazetede yayımlanmış olan Etik Davranış İlkelleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri Belediye Başkanının seçim dönemi ile sınırlı olmakta ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilmektedir.

“İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı’nın 21/05/2014 tarihli ve 24198 sayılı yazıları ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün, ülke genelinde “Etik Günü” aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.”

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
• Halka hizmet bilinci
• Hizmet standartlarına uyma
• Amaç ve misyona bağlılık
• Dürüstlük ve tarafsızlık
• Saygınlık ve güven
• Nezaket ve saygı
• Yetkili makamlara bildirim
• Çıkar çatışmasından kaçınma
• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
• Hediye kabul etme ve verme
• Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliği
• Savurganlıktan kaçınma
• Saydamlık ve katılımcılık
• Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı
• Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı 
• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 
• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 
• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler 
• Mal bildiriminde bulunma